Regulamin

logo kolobrzeska 15-stka zaślubin

Kołobrzeska 15-stka Zaślubin – dystans 15 km
Kołobrzeg 17.03.2024r.
38 EDYCJA

Mistrzostwa Powiatu Kołobrzeskiego na dystansie 15 km

 1. Organizatorzy:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu Kołobrzeskie
  Stowarzyszenie Biegów Ulicznych „Nadmorscy Biegacze”

 2. Współorganizatorzy:

  Urząd Miasta w Kołobrzegu
  Starostwo Powiatowe Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg
  Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
  Stowarzyszenie Grupa Ratownicza "PARAMEDIC"
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
  Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
  Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
  12. Pułk Logistyczny w Kołobrzegu
  Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON w Kołobrzegu
  Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu
  Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 3. Patronat:

  Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska
  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

 4. Cel i założenia biegu:

  Uczczenie 79 rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem.
  Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku.
  Promowanie zdrowego stylu życia.
  Promocja Kołobrzegu i jego walorów uzdrowiskowych.
  Promocja województwa zachodniopomorskiego.

 5. Trasa biegu:

  3 Pętle :

  • 2 duże – 6,40877km
  • 1 mała – 2,18246km
  • Suma = 15 km

  Start ul. Rodziewiczówny - Sanatorium IKAR , Aleja Nadmorska, Sikorskiego, Sułkowskiego, Wschodnia IV Dywizji Piechoty, Fredry, Kościuszki, Grottgera, Sikorskiego przy pomniku Sanitariuszki, Rodziewiczówny ( 2 duże pętle),
  Alejka dr. Zygmunta Maja, Aleja Nadmorska, Sikorskiego ( 1 mała pętla)
  meta przy Sanatorium „ Perła Bałtyku.
  Trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

 6. Program szczegółowy:

  08:00 - otwarcie biura zawodów
  11:30 - start biegu 15 km
  13:30 – dekoracja uczestników w poszczególnych kategoriach
  ok. 14:30 – losowanie nagród wśród uczestników
  15:00 - zamknięcie biura zawodów.

 7. Pomiar czasu:

  a) Elektroniczny pomiar czasu firmy ,,Herkules” przy użyciu jednorazowych chipów przyklejonych do numerów startowych. Nie wolno zaginać numerów startowych
  b) Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
  c) Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50- ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych zgodnie z oznaczeniami sektorów startowych.

 8. Kategorie oraz nagrody:

  a) Kategorie ogólne ( dla wszystkich uczestników )

  KLASYFIKACJA OPEN KOBIET
  KLASYFIKACJA OPEN MĘŻCZYZN

  W klasyfikacji OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN nagrody finansowe, rzeczowe i puchary przyznawane są za miejsca 1-6

  MIEJSCE 1.2.3.4.5.6.
  KWOTA600 ZŁ500 ZŁ400 ZŁ300 ZŁ200 ZŁ100 ZŁ

   Kategorie wiekowe ogólne kobiet ( w każdej kategorii nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 )

  • K 18 – 29
  • K 30 – 39
  • K 40 – 49
  • K 50 – 59
  • K 60 – 69
  • K 70 –i starsze

   Kategorie wiekowe ogólne mężczyzn ( w każdej kategorii nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 )

  • M 18 – 29
  • M 30 – 39
  • M 40 – 49
  • M 50 – 59
  • M 60 – 69
  • M 70 – 79
  • M 80 –i starsi

   Dodatkowe kategorie ( w każdej kategorii nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 )

  • WP – klasyfikacja obejmująca kategorię wojska
  • P – klasyfikacja obejmująca kategorię policji
  • SP – klasyfikacja obejmująca strażaków zawodowych
  • Kategoria małżeńska K+M klasyfikacja obejmująca – suma czasów 2 osób.
  • D – klasyfikacja drużynowa do klasyfikacji liczą się wyniki trzech zawodników
  • N – niepełnosprawni – amputacje kończyn dolnych, amputacje górne, niedowidzący i inne schorzenia – zapewniamy jednakowe upominki – stają poniżej podium.

  b) Kategorie dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego

   Mistrzostwa Powiatu Kołobrzeskiego na dystansie 15km:

  • Klasyfikacja kobiet Powiat Kołobrzeski ( nagrody finansowe, nagrody rzeczowe i puchary za miejsca 1-3 )

   MIEJSCE1.2.3.
   KWOTA400 ZŁ300 ZŁ200 ZŁ
  • Klasyfikacja mężczyzn Powiat Kołobrzeski ( nagrody finansowe, nagrody rzeczowe i puchary za miejsca 1-3 )

   MIEJSCE 1. 2. 3.
   KWOTA400 ZŁ300 ZŁ200 ZŁ
  • Kategorie wiekowe kobiet Powiat Kołobrzeski ( w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 )

   K 16 – 19

   K 20 – 29

   K 30 – 39

   K 40 – 49

   K 50 – 59

   K 60 – 69

  • Kategorie wiekowe mężczyzn Powiat Kołobrzeski ( w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 )

   M 16 – 19

   M 20 – 29

   M 30 – 39

   M 40 – 49

   M 50 – 59

   M 60 – 69

   M 70 – i więcej.

  c) Nagrody dodatkowe - rzeczowe

  • Najstarszy uczestnik
  • Najstarsza uczestniczka
  • Najmłodszy uczestnik
  • Najmłodsza uczestniczka

  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  • Jeżeli ktoś otrzyma nagrodę w KLASYFIKACJI OPEN to nie otrzymuje nagrody w KATEGORII WIEKOWEJ OGÓLNEJ
  • Jeżeli ktoś otrzyma nagrodę w KLASYFIKACJI POWIATU KOŁOBRZESKIEGO to nie otrzymuje nagrody w KATEGORII WIEKOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
  • Jeżeli ktoś otrzyma nagrodę w KATEGORII WIEKOWEJ OGÓLNEJ to nie otrzymuje nagrody w KATEGORII WIEKOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
  • W przypadku otrzymania nagrody finansowej niezbędne będzie wypełnienie stosownych dokumentów do celów podatkowych
 9. Uczestnictwo:

  a) Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończą 16 marca 2024 18-ty rok życia lub za okazaniem podpisanego druku zgody rodziców ( załącznik nr 1 ).

  b) Zapisanie się do biegu i uiszczenie opłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

  c) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  d) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

 10. Sprawy finansowe:

  a) Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

  b) Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

  c) Opłaty startowe:

  TERMIN WPŁATY ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKÓWODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKÓW Z KOŁOBRZESKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA*
  Do 31 grudnia 202380 zł40 zł
  Do 31 stycznia 202490 zł45 zł
  Do 15 marca 2024100 zł50 zł
  16-17 marca 2024 ( płatność w biurze zawodów )120 zł60 zł

  *Opłaty startowe są bezzwrotne.

  *Podczas weryfikacji i odebrania pakietu startowego w przypadku posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca obowiązkowe jest okazanie jej podczas weryfikacji w biurze zawodów. W przypadku braku Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca w trakcie weryfikacji uczestnik uiszcza różnicę od pełnej odpłatności w biurze zawodów.

 11. Zgłoszenia

  a) Organizator zapewnia medal dla wszystkich zawodników, którzy dokonali opłaty startowej przelewem elektronicznym przez formularz zgłoszeniowy.

  b) Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesioną opłatę startową.

  c) Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.

  Adres organizatora na potrzeby korespondencji.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego 38
  e-mail: w.gall@mosir.kolobrzeg.pl

 12. Warunki uczestnictwa:
 13. a) Limit uczestników organizatorzy ustalają na 900 osób w biegu

  b) Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy startowej w przypadku rezygnacji zawodników ze startu w zawodach.

  c) W 38 Kołobrzeskiej 15-stce Zaślubin mogą wziąć udział osoby, które dokonają pełnej procedury zapisu i opłat oraz do dnia 16 marca 2024 r. ukończą 18 lat ( w przypadku braku dowodu osobistego inny ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ). Od każdego uczestnika wymagane jest również oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych ( załącznik nr 1 ) do okazania podczas rejestracji w biurze zawodów. Uczestnicy niepełnoletni od 16 roku życia mogą wziąć udział w biegu za okazaniem zgody rodziców ( załącznik nr 2 ) w biurze zawodów oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

  d) W czasie rejestracji zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych oraz dokumentu potwierdzającego prawo udziału w kategoriach dodatkowych.

  e) W przypadku uczestników korzystających z bonifikaty przysługującej posiadaczom Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca niezbędne jest jej okazanie podczas weryfikacji w biurze zawodów. W przypadku braku Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca w trakcie weryfikacji uczestnik uiszcza różnicę kwoty od pełnej odpłatności w biurze zawodów.

  f) Okazanie biletu z kodem QR i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych oraz reklamowych organizatora. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie lub bieg bez numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

  g) Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie przekazania przez tą osobę biletu z kodem QR.

  h) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie wydarzenia

  i) Zawodnicy mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni. W miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zawodnicy zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi, nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.

  j) Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

  k) Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

  l) W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składa się: CHIP do pomiaru czasu, agrafki, drobne upominki, bon na posiłek regeneracyjny po biegu.

  m) Ze względu na utrudnienia na trasie udziału w zawodach nie mogą brać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.

 14. Biuro zawodów:

  Miejsce:
  Namiot na terenie kortów tenisowych przy ulicy Sikorskiego 1, 78-100 Kołobrzeg

  Godziny otwarcia:
  16.03.2023 18:00-20:00
  17.03.2023 8:00-10:30

 15. Imprezy Towarzyszące:
  • Strefa animacji dla dzieci z konkursami i dmuchańcami
  • Loteria fantowa po zakończeniu dekoracji
  • Strefa gastronomiczna
 16. Ochrona Danych Osobowych:

  a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

  b) Dane osobowe uczestników 38 Kołobrzeskiej 15-stki Zaślubin będą przetwarzane w celach realizacji wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody a także realizacji przez Administratora usług związanych z organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

  c) Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

  d) Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującymi przy realizacji usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa.

  e) Uczestnik ma prawo do:
  - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników, wydanie nagrody,
  - prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO
  - prawo skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  f) Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję lub łączenie z innymi obrazami celów opisanych wyżej. Zgoda Załącznik nr 1

  g) Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zgoda Załącznik nr 1

 17. Postanowienia końcowe:

  a) Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.

  b) Organizator zapewnia ciepłą herbatę , wodę mineralną i ciepły posiłek.

  c) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

  d) Limit czasowy ukończenia biegu wynosi 140 minut.

  e) Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

  f) Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.

  g) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.

  h) W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator

  i) Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne.

ORGANIZATOR

Pobierz Regulamin