Obowiązek informacyjny RODO

Informacja

dla uczestników biegów organizowanych przez MOSiR w Kołobrzegu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.kolobrzeg.pl lub w formie papierowej na adres: MOSiR w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody a także realizacji przez Administratora usług związanych z organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników oraz dokumentacji fotograficznej z biegu, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz art. 9 ust 2 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować m.in. uniemożliwieniem startu w zawodach, pomiaru wyników, odebrania nagrody.